Zygmunt Koczoń (1936-2000)

Zygmunt Koczoń urodził się 28 stycznia 1936 roku w Radomiu. Był synem Kazimierza i Kazimiery. W Radomiu uczęszczał do szkoły podstawowej i Technikum Budowlanego, gdzie uczył się ze znanym piosenkarzem Jerzym Połomskim. Studia wyższe ukończył na Politechnice Krakowskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera architekta. 

 

Od 1970 roku związał się z Końskimi podejmując pracę w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na stanowisku kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury. Później w wyniku reorganizacji administracyjnej w 1975 roku został kierownikiem Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich. Pełniąc funkcję architekta powiatowego zajmował się opracowywaniem planów w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Uczył dbałości o środowisko naturalne. Dążył do rozwoju miasta przy jednoczesnym zachowaniu bez zmian jego układu urbanistycznego. Dzięki niemu ocalała od wyburzenia część murów i bramy parkowej, którą przeniesiono w miejsce nie kolidujące z budową bloków na osiedlu Mieszka I. 

Za swoją fachowość oraz umiejętność przekazywania wiedzy był wyjątkowo ceniony i szanowany przez współpracowników. 

Należał do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Końskich. Pasjonowała go przyroda i zabytki przeszłości. Był wyjątkowo zaangażowanym w pracę społeczną członkiem Komisji Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody. W 1973 roku został Społecznym Opiekunem Zabytków, biorąc odpowiedzialność za stan zachowania wschodniego skrzydła zespołu pałacowego Małachowskich w Końskich. Zorganizował środki finansowe na oznakowanie wszystkich obiektów zabytkowych w mieście tablicami informacyjnymi. Był znawcą fotografii, przewodniczącym Komisji Fotografii Krajoznawczej przy PTTK. Wykonał kilkadziesiąt wielkoformatowych zdjęć dokumentujących zaułki Końskich, zabytki architektury i drzewostan w parku miejskim. Uczestniczył w wielu sympozjach naukowych wygłaszając prelekcje na temat odnowy zabytków i ochrony przyrody. 

Prowadziła zajęcia na kursach organizatorów turystyki. Za zaangażowanie w pracy zawodowej i działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. 

Zmarł w październiku 2000 roku w Radomiu w wyniku ciężkiej choroby po wylewie jakiego doznał dwa lata wcześniej. Spoczywa na cmentarzu w Radomiu. 

Biogram Zygmunta Koczonia został opracowany na podstawie protokołów Zarządu Oddziału PTTK w Końskich oraz kronik Komisji Opieki nad Zabytkami i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w jego zbiorach, a także na podstawie pisemnej informacji przekazanej w dniu 14 stycznia 2008 roku przez byłego współpracownika Stanisława Leśniewskiego z Końskich (w zbiorach autora).


Opracował : Wojciech Pasek