Składki członkowskie 2021

20-12-2020 20:38

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK. W roku 2021 wysokość składki reguluje Uchwała nr 189/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 roku.

Na jej podstawie ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK:

 1. 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
 2. 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
 3. 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
 4. 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września do 31 grudnia 2021 roku. 


Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią,
 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 • bezrobotni,
 • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne.

 

Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej młodzieżowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i młodzież akademicka - studiująca do ukończenia 26 roku życia.

 

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, ze szkół specjalnych lub z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych - do ukończenia 20 roku życia. Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.