Stanisław Dąbrowski urodził się 15 stycznia 1931 roku w Końskich. Był synem Antoniego i Marianny. Całe swoje życie zawodowe i społeczne związał z rodzinnym miastem. W Końskich uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. Przepracował czterdzieści lat na różnych stanowiskach w Koneckich Zakładach Odlewniczych : rachmistrza, księgowego, a następnie przez wiele lat pracownika kontroli jakości.

Marianna Dorcz Śliwińska urodziła się 2 stycznia 1924 roku w Końskich. Dzieciństwo i lata szkolne spędziła w rodzinnym mieście. W roku 1937 wyjechała z rodzicami do Warszawy, gdzie kontynuowała naukę w szkole średniej. Po wyzwoleniu w 1945 roku podjęła studia na Uniwersytecie Łódzkim.

Andrzej Fajkosz urodził się 18 czerwca 1927 roku w Sadku koło Szydłowca. Pochodził z rodziny nauczycielskiej. Był synem Heleny (ur. w 1889 roku w Sejnach , zm. w Końskich w 1958 r.) oraz Engelberta (1897-1972), znanego krajoznawcy i regionalisty. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Sadku.

Urodził się 23.10.1897 r, w Karwinie na Zaolziu. Był jednym z najbardziej zasłużonych miłośników i znawców regionu świętokrzyskiego. Po zdobyciu wykształcania pedagogicznego v 1922r. rozpoczął pracę nauczycielską Następnie kierował szkołami powszechnymi w Zaborowlcach i w Sadku leżącym na terenie dzisiejszego województwa radomskiego.

Tomasz Ferdyn urodził się w dniu 12.02.1905 r. w Myszkowicach w powiecie będzińskim. Był synem Władysława. Pochodził z rodziny o dużych tradycjach patriotycznych Brał udział w rozbrajaniu okupantów podczas I wojny światowej. Uczestniczył w III Powstaniu Śląskim. Ukończył szkołę ekonomiczno-handlową w Sosnowcu.

Urodził się 4 września 1919 roku we Lwowie. Tam też uczył się w szkole średniej o kierunku techniki samochodowej. Był czynnym sportowcem. Uprawiał narciarstwo biegowe i alpejskie odnosząc liczne sukcesy. W Krakowie ukończył studia inżynierskie Walczył w kampanii wrześniowej. Kilka lat po wojnie na stałe osiedlił się w Stąporkowie.

Zygmunt Koczoń urodził się 28 stycznia 1936 roku w Radomiu. Był synem Kazimierza i Kazimiery. W Radomiu uczęszczał do szkoły podstawowej i Technikum Budowlanego, gdzie uczył się ze znanym piosenkarzem Jerzym Połomskim. Studia wyższe ukończył na Politechnice Krakowskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera architekta. 

Eugeniusz Kosierkiewicz urodził się 5 czerwca 1931 roku w Młynku Nieświńskim w gminie Końskie. Był synem Wacława i Aleksandry z domu Rudnik. Posiadał wykształcenie średnie techniczne. Ukończył szkołę podstawowa i Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Końskich.

Kazimierz Kosmulski urodził się 25 lutego 1912 roku w Przedborzu. Był synem Romana i Heleny. W Końskich ukończył szkołę podstawową, a następnie Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Św. Stanisława Kostki, zdając egzamin maturalny w 1930 roku.

Mieczysław Kotas urodził się 24 maja 1922 roku w we wsi Trzemoszna koło Końskich. Był synem Jana i Franciszki z domu Adamus oraz mężem Barbary, wieloletniej działaczki koneckiego oddziału PTTK.

Irena Krupa urodziła się 1 lutego 1902 roku w Krakowie jako córka Jana i Zofii Grzędzińskich. W roku 1926 ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Radomiu. Swoją pierwszą pracę pedagogiczna podjęła w Skórkowicach w gminie Machory w powiecie opoczyńskim. Założyła tam kobiecą drużynę sanitarną, koło teatralne i drużynę harcerską na wzór przysposobienia wojskowego.

Marian Krupa urodził się 5 grudnia 1902 roku w Skarżysku Kamiennej. Był synem Wojciecha i Ludwiki. Po ukończeniu gimnazjum oraz średniej Szkoły Handlowej w Końskich, w 1923 roku rozpoczął pracę nauczycielską w powiecie Opoczyńskim. W 1925 roku został kierownikiem szkoły w Skórkowicach.

Ryszard Kurczyński urodził się 27 sierpnia 1937 r. w Czerwonej Woli jako syn Franciszka i Joanny. Był absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoją pracę zawodową związał z Powiatową Komendą Policji w Końskich zajmując przez piętnaście lat stanowisko naczelnika wydziału służby drogowej, a następnie oficera dyżurnego komendy. Na emeryturę odszedł w stopniu porucznika. 

Leokadia Kwietniewska urodziła się 16 września 1911 roku w Czerwonym Moście koło Końskich. Była córką Szymona Stachurskiego i Anastazji z domu Niewęgłowskiej oraz żoną Zygmunta Kwietniewskiego, zasłużonego dla Ziemi Koneckiej krajoznawcy i opiekuna zabytków. Całe swoje życie poświęciła Końskim. Od 1928 roku uczęszczała do Żeńskiego Gimnazjum Filologicznego Cecylii Juszczakiewicz.

Zygmunt Kwietniewski urodził się 18 listopada 1905 roku w Bodzentynie. Był synem Józefa i Antoniny. Posiadał wykształcenie średnie. Ukończył seminarium nauczycielskie. W okresie od 4 lipca 1933 roku do września 1948 pracował w Urzędzie Skarbowym w Końskich, a później w Cechu Rzemiosł Różnych w Skarżysku Kamiennej jako jego kierownik.

Władysław Łasiński, syn Romana i Marii z Mikulskich urodził się 6 grudnia 1894 roku w Końskich. Pochodził z rodziny szlacheckiej o bogatych tradycjach patriotycznych. Jego dziadek, Tomasz Łasiński był powstańcem 1863 roku i członkiem armii kosciuszkowskiej.

Urodził się w roku 1877 w Rakowie, w powiecie opatowskim, w rodzinie ziemiańskiej. Zasłużony działacz gospodarczy i społeczny, regionalista. Z zawodu inżynier budownictwa drogowego, z zamiłowania społecznik. Od roku 1878 przebywał w domu rodzinnym w Felinowie.

Jerzy Mazur urodził się 26 stycznia 1940 roku. Ojciec, Nikodem zginął podczas działań wojennych jeszcze przed jego narodzeniem. Matka, Stanisława z domu Piętak. pracowała w Zakładach Metalowych w Skarżysku Kamiennej. Z zawodu był elektromechanikiem. Ukończył Technikum Elektrotechniczne w Warszawie.

Franciszek Nogański urodził się 24 stycznia 1922 roku we wsi Lusztyk k. Borkowic w byłym powiecie koneckim. Pochodził z rodziny chłopskiej. Był synem Franciszka i Heleny z domu Fidos. Do chwili zmiany nazwiska w czerwcu 1976 roku znany jako Franciszek Noga. Szkołę powszechną ukończył w Borkowicach.

Włodzimierz Pasek urodził się 15 września 1951 roku w Końskich. Był synem Wacława i Danuty z domu Musiałek. Pochodził z rodziny mocno zaangażowanej w działalność turystyczno krajoznawczą. Całe swoje życie związał z rodzinnym miastem. Najpierw uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3, a następnie do Technikum Mechaniczno-Odlewniczego w Końskich.

Mieczysław Wincenty Radwan urodził się 6.IV.1889 roku w Żarnowie koło Końskich w rodzinie urzędnika kolejowego. Był synem Bronisława i Marii z Reklewskich. Ojciec był z zawodu technikiem. Szkołę podstawową ukończył w Końskich.

Jan Raźnikiewicz urodził się 12 października 1925 roku we wsi Skrzyszów w gminie Gowarczów powiatu koneckiego. Pochodził z rodziny nauczycielskiej o bogatych tradycjach krajoznawczych. Ojciec, Franciszek ur. 11.01.1901 r. w Leżajsku, zginął w dniu 15.11.1942 r. obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Przemysław Sekuła urodził się we wsi Sworzyce koło Końskich 30 czerwca 1931 roku. Należał do rodziny o bogatych tradycjach krajoznawczych. Był z zawodu technikiem ekonomistą. synem Zofii z domu Gąsiorowskiej i Stanisława, oficera Wojska Polskiego, zamordowanego wiosna 1940 roku w Katyniu.

Zofia Sekuła urodziła się 5 lutego 1906 r. w Radomiu. Była córką Teodora i Marianny z domu Jankowskiej. Pochodziła z rodziny nauczycielskiej. Mąż Stanisław, ur. 02.01.1903 r. p.por. Wojska Polskiego został zamordowany w Katyniu wiosną 1940 roku. Była matką Przemysława, wieloletniego prezesa Oddziału PTTK w Końskich.

Kazimierz Słowik urodził się 24 lutego 1910 roku w Jaworznie jako syn Jana i Stefanii. Posiadał wykształcenie zawodowe hydrauliczne. W okresie międzywojennym pracował w Firmie Bata Chełmek i Bata Czechy jako hydraulik. Pod koniec wojny na konspiracyjnym zebraniu członków partii, przedstawicieli rzemiosła, handlu, nauczycieli i rolników wybrany został Radnym Tymczasowej Rady Miejskiej w Końskich.

Mieczysław Sokalski urodził się 6 kwietnia 1895 roku w Sosnowcu jako syn Ludwika i Małgorzaty. Posiadał wykształcenie średnie handlowe. W latach 1928-36 był sekretarzem Powiatowego Komitetu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Końskich.

Józef Sporysz urodził się w dniu 6 marca 1887 roku w Warszawie. Pracował jako kancelista w biurze pisania podań w Końskich. Krajoznawstwem zajmował się od 1946 roku, od chwili spotkania z regionalistą Egelbertem Fajkoszem, który w Liceum Ogólnokształcącym w Końskich zorganizował prelekcje na temat Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego.

Maria Szlifirska urodziła się 11 lipca 1899 roku we Włocławku jako druga z trojga dzieci Jana Szlifirskiego, dyrektora Izby Skarbowej w Końskich i Heleny z Chodkiewiczów. Posiadała wykształcenie średnie ekonomiczne. Naukę rozpoczęła w trzyklasowej szkole carskiej w Końskich, później ukończyła gimnazjum i Średnią Szkołę Handlową w Radomiu.

Jadwiga Tatar urodziła się 13 września 1934 roku w Końskich. Była córka Jana i Walerii z domu Turalskiej. Posiadała wykształcenie średnie techniczne. Pracowała w koneckim oddziale Narodowego Banku Polskiego jako księgowa.

Janina Witczak urodziła się 3 kwietnia 1903 roku w Końskich. Była córką Szymona i Anastazji Stachurko. Pochodziła z rodziny kolejarskiej. Okres I wojny światowej spędziła z rodzicami w Rosji. Po powrocie do wolnej Polski uczęszczała do Gimnazjum Żeńskiego Cecylii Juszczakiewicz w Końskich.

Bolesław Wyrostek urodził się 6 sierpnia 1913 roku w Urzędowie-Bęczynie na lubelszczyźnie w rodzinie rolników. Był synem Jana i Apolonii z domu Sendackiej. W 1928 roku ukończył 7 klasową Szkołę Powszechną w Urzędowie. W latach 1935-1936 odbył służbę wojskowa we Włodzimierzu Wołyńskim.

Jan Zagdański urodził się 19 grudnia 1932 roku w Końskich w rodzinie robotniczej. Był synem Jakuba i Genowefy z domu Kazik. W 1939 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 2 w Końskich, a następnie po zakończeniu wojny w Technikum Mechaniczno-Odlewniczym w tym samym mieście.