Rajd Turystyczno-Krajoznawczy „Poznajemy Ziemię Kielecką” - Regulamin

Rajd Turystyczno-Krajoznawczy „Poznajemy Ziemię Kielecką”
Regulamin

 1. W celu upowszechnienia indywidualnej turystyki kolarskiej i poznania piękna Ziemi Kieleckiej, a także jej zabytków i kultury, Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach, na wniosek Komisji Krajoznawczej organizuje stałą imprezę kolarską pod nazwą: Rajd Turystyczno-Krajoznawczy „Poznajemy Ziemię Kielecką” dla uczczenia 90-lecia działalności PTK-PTTK w Kielcach.
 2. Trasa rajdu przebiega drogami wiodącymi przez miejscowości podane w załączniku do niniejszego regulaminu.
 3. Miejscowości podane w załączniku określają trasę rajdu. Miejscowości wyróżnione grubym drukiem w załączniku stanowią punkty kontrolne, w których uczestnik rajdu ma obowiązek potwierdzić swój przejazd.
 4. Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować go w dowolnym kierunku, jak również odbywać go w odcinkach pokonywanych w dowolnym czasie.
 5. Rajd jest imprezą trwającą stale. Uczestnikowi rajdu nie wyznacza się terminu rozpoczęcia ani zakończenia. Uczestnik rajdu może wzbogacić trasę rajdu pod warunkiem przejechania punktów kontrolnych.
 6. W rajdzie może uczestniczyć każdy turysta, który ukończył 12 lat, z tym, że turyści do lat 18 mogą brać udział tylko w asyście osób dorosłych.
 7. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie indywidualnie, jak również indywidualnie potwierdza w punktach kontrolnych przebycie trasy. Uczestnicy jadący grupowo są uważani za grupę indywidualnych turystów.
 8. Dzienny przejazd uczestnika rajdu powinien wynosić minimum 15 km. Górnej granicy ilości dziennie przejechanych kilometrów nie ogranicza się. Ze względów poznawczych zaleca się, by długość dziennego odcinka mieściła się w granicach 45-60 kilometrów w zależności od wieku i kondycji uczestnika rajdu.
 9. Potwierdzenie przebytych odcinków trasy i przejazdy przez punkty kontrolne zbiera uczestnik rajdu w książeczce KOT (Kolarska Odznaka Turystyczna) specjalnie na ten cel przeznaczonej.
 10. Przejechana trasa rajdu może być jednocześnie zaliczana na KOT, KOP (Kolarska Odznaka Pielgrzymia), Szlakami Zamków w Polsce. Jednak należy w tym celu potwierdzić dodatkowe książeczki KOT zgodnie z obowiązującymi wymogami.
 11. Uczestnik rajdu, po przejechaniu przewidzianą niniejszym regulaminem trasy rajdu, przesyła książeczkę rajdową na adres Komisji Krajoznawczej przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach.
 12. Turyści, którzy ukończyli rajd, mogą wykupić odznakę rajdową wg wzoru ustanowionego przez organizatorów.
 13. Udział w rajdzie odbywa się na własne ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
 14. Komisja Krajoznawcza przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach może przyznać złotą odznakę honorową z pominięciem punktu 9 osobom lub organizacjom zasłużonym dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki na terenie województwa świętokrzyskiego.
 15. Odznaki zdobyte lub przyznane honorowo wręcza się uroczyście podczas imprez turystycznych lub narad związanych z życiem naszego Towarzystwa. Posiadacz odznaki honorowej otrzymuje legitymację uprawniającą do jej noszenia.
 16. Za ukończenie „Dużego Rajdu” przyznana zostanie odznaka w stopniu złotym, zaś „Małego Rajdu” – Odznaka w stopniu srebrnym. Nie obowiązuje kolejność przy zdobywaniu stopni odznaki.
 17. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Krajoznawczej przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach.
 18. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach dnia 17 grudnia 1997 roku i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1998 r. 

Trasa „Małego Rajdu”

(0) Kielce – (8) Miedziana Góra – (10) Bobrza – (2) Ćmińsk – (8) Samsonów – (4) Zagnańsk – (6) Gózd – (6) Suchedniów – (6) Michniów – (11) Bodzentyn – (5) Tarczek – (8) Rzepin – (2) Pawłów – (3) Kałków-Godów – (3) Doły Biskupie – (3) Nietulisko – (5) Kunów – (8) Waśniów – (5) Momina – (5) Janowice – (15) Opatów – Tudorów – (6) Włostów – (5) Goźlice – (5) Ossolin – (5) Klimontów – Konary – (9) Ujazd – (3) Iwaniska – (11) Bogoria – (12) Staszów – (7) Kurozwęki – (7) Szydłów – (3) Grabki Duże – (8) Gnojno – (8) Chmielnik – (15) Kije – (6) Motkowice – (4) Imielno – (8) Pińczów – (13) Busko-Zdrój – (5) Radzanów – (4) Łatanice – (6) Chotel Czerwony – (5) Wiślica – (2) Koniecmosty – (8) Niegosławice – (5) Chroberz – (3) Wola Chrobeska – (3) Stradów – (12) Działoszyce – (7) Sancygniów – (5) Węchadłów – (9) Michałów – (6) Wrocieryż – (5) Niegosławice – (15) Jędrzejów – (19) Małogoszcz – (5) Bocheniec – (8) Chęciny – (4) rez. „Jaskinia Raj” – (2) Nowiny – (7) Kielce.

(łącznie około 405 km).

 

Trasa „Dużego Rajdu”

(0) Skarżysko-Kamienna – (8) Grzybowa Góra – (7) Mirzec – (8) Wąchock – (4) Starachowice – (18) Nietulisko – (3) Kunów – (2) Piaski Kunowskie – (3) Wymysłów – (3) Ostrowiec Świętokrzyski – (8) Krzemionki Opatowskie – (6) Bałtów – (14) Tarłów – (11) Ożarów – (14) Czyżów Szlachecki – (4) Zawichost – (12) Dwikozy – (5) Sandomierz – (16) Koprzywnica – (6) Beszzyce – (2) Sulisławie – (12) Smerdyna – (6) Wiśniówka – (10) Rytwiany – (12) Połaniec – (14) Beszowa – (2) Zborówek – (4) Pacanów – (9) Stopnica – (7) Zborów – (3) Solec-Zdrój – (9) Nowy Korczyn – (2) Ucisków – (2) Strążyska – (9) Wiślica – (5) Czarkowy – (8) Opatowiec – (3) Rogów – (8) Bejsce – (9) Kazimierza Wielka – (11) Skalbmierz – (8) Działoszyce – (14) Węchadłów – (8) Nawarzyce – (18) Wodzisław – (12) Sędziszów – (12) Nagłowice – (7) Oksa – (8) Bebelno – (10) Czarnca – (8) Włoszczowa – (8) Chotów – (3) Oleszno – (11) Słupia – (11) Radoszyce – (5) Jacentów –(1) Cieklińsko – (2) Ruda Maleniecka – (2) Maleniec – (2) Ruda Maleniecka – (8) Kazanów – (4) Końskie – (3) Młynek Nieświński – (3) Stara Kuźnica – (4) Piła – (7) Grzybów – (5) Smarków – (2) Wielka Wieś – (1) Furmanów – (2) Niekłań Wielki – (2) Wólka Plebańska – (3) Odrowąż – (4) Bliżyn – (6) Skarżysko-Kamienna.

(łącznie około 504 km).

 

Pobierz regulamin w formacie pdf