Zygmunt Kwietniewski (1905 - 1990)

Zygmunt Kwietniewski urodził się 18 listopada 1905 roku w Bodzentynie. Był synem Józefa i Antoniny. Posiadał wykształcenie średnie. Ukończył seminarium nauczycielskie. W okresie od 4 lipca 1933 roku do września 1948 pracował w Urzędzie Skarbowym w Końskich, a później w Cechu Rzemiosł Różnych w Skarżysku Kamiennej jako jego kierownik.

Już w roku 1925, podczas pobytu w Bodzentynie prowadził koło Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Do PTTK Końskie wstąpił 24 lipca 1971 roku. Dwa lata później został członkiem oddziałowej Komisji Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody, a w roku 1978 jej przewodniczącym. W latach 1976-1980 pełni też funkcję członka Zarządu Oddziału. Wspólnie z żoną, Leokadią angażował się w dzieło ratowania zdewastowanych po wojnie zabytków architektury i historycznych grobów powstańców z 1863 roku. Zdobył uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków. Był członkiem Komisji Inwentaryzacji Krajoznawczej przy koneckim Oddziale PTTK. Sporządzał karty ewidencyjne cmentarzy w rejonie Końskich. Własnoręcznie wyremontował zabytkową kapliczkę w zespole pałacowym. Po odnalezieniu zaginionego podczas wojny pomnika Tadeusza Kościuszki usilnie zabiegał o jego rekonstrukcję. Zrealizował swój cel w 1980 roku. Pomnik został posadowiony w miejscu wskazanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ponownie odsłonięty. Przyczynił się do zabezpieczenia kunsztownych zabytkowych wazonów w bramach parkowych. Zabiegał też u władz samorządowych wszystkich szczebli o podjęcie prac zabezpieczających i remontowych innych koneckich zabytków. Uczestniczył w gromadzeniu eksponatów do regionalnej Izby Pamięci funkcjonującej przy PTTK w latach 1978-87. Organizował autokarowe wycieczki krajoznawcze dla członków komisji oraz sympozja naukowe, szkolenia i prelekcje na temat dóbr kultury i tradycji ludowych na Ziemi Koneckiej. Ostatnie lata swojego życia poświęcił na aktywną działalność w Polskim Związku Pszczelarskim. 

Za pracę społeczną był wielokrotnie wyróżniany, między innymi : odznaką Za Zasługi dla Kielecczyzny (1972), złotą Honorową Odznaką PTTK (1980), Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego, Odznaką Za Zasługi dla Izby Rzemieślniczej w Kielcach, Medalem Za Zasługi dla PTTK Województwa Kieleckiego (1985). Zmarł w dniu 16 lutego 1990 roku w Końskich i tam spoczywa z żoną w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym.

Biogram Zygmunta Kwietniewskiego został opracowany na podstawie protokołów Komisji Opieki nad Zabytkami i Zarządu Oddziału PTTK w Końskich oraz kronik i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w jego zbiorach.


Opracował : Wojciech Pasek