Bolesław Wyrostek ( 1913-1997)

Bolesław Wyrostek urodził się 6 sierpnia 1913 roku w Urzędowie-Bęczynie na lubelszczyźnie w rodzinie rolników. Był synem Jana i Apolonii z domu Sendackiej. W 1928 roku ukończył 7 klasową Szkołę Powszechną w Urzędowie. W latach 1935-1936 odbył służbę wojskowa we Włodzimierzu Wołyńskim.

Po ukończeniu Szkoły Szeregowych Policji Państwowej w Mostkach Wielkich, w województwie lwowskim, wiosną 1939 roku został skierowany na przygraniczny Posterunek Policji Państwowej w Słupi pod Bralinem pow. Kępno. Tam zastała go wojna. W dniu 3 września 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej i został wywieziony początkowo do obozu w Norymberdze, a później w Szczypiornie koło Kalisza. Po powrocie do Urzędowa rozpoczął działalność konspiracyjną. Był członkiem ZWZ - AK. Działał pod pseudonimami „Jar” i „Przemysław”. Uczestniczył w ochronie zrzutów broni, akcjach sabotażowych, rozbrajaniu okupantów i odbijaniu transportów żywności. Po wojnie będąc prześladowanym za przynależność do Armii Krajowej zmuszony został do opuszczenia rodzinnych stron. Poddał się szkoleniom w Związku Młodzieży Wiejskiej „Vici”. Działalność konspiracyjną ujawnił podczas ogłoszonej po raz drugi amnestii. Ukończył Szkołę Pszczelarską w Byczynach na Dolnym Śląsku i Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. Następnie rozpoczął studia na KUL, lecz w 1952 roku z obawy przed kolejnymi represjami postanowił je przerwać i podjąć zatrudnienie jako pracownik terenowy w Lubelskich Zakładach Zielarskich. 


W roku 1956 przybył do Końskich, gdzie pracował nieprzerwanie przez 22 lata w Powiatowym Biurze Geodezji oraz Wydziale Rolnictwa Powiatowej Rady Narodowej. W międzyczasie podnosił swoje kwalifikacje, kończąc zaocznie Średnią Szkołę Rolniczą w Podzamczu Chęcińskim. Po osiągnięcia wieku emerytalnego, we wrześniu 1979 roku powrócił do rodzinnego Bęczyna koło Urzędowa. 

Był społecznikiem. Jeszcze przed wojną udzielał się w ZMW „Vici” oraz formacjach „Zuchy” i „Strzelcy”. W roku 1959 wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Był aktywnym członkiem Komisji Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody przy Oddziale PTTK w Końskich.. W roku 1969 został wiceprzewodniczącym tej komisji. Z dużą odpowiedzialnością podjął się opieki nad drzewostanem parku w zespole pałacowym Małachowskich. Był współorganizatorem i uczestnikiem wielu sympozjów naukowych o tematyce ochrony zabytków i ekologii. Posiadał uprawnienia Strażnika Ochrony Przyrody. Wspólnie z młodzieżą szkolną prowadził cykliczne prace porządkowe w koneckim parku. Inicjował roboty zabezpieczające i prace konserwacyjne zabytkowych grobów i cmentarzy w okolicach Końskich. Był członkiem organizacji kombatanckich oraz działaczem Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej. 

Za działalność konspiracyjną w czasie wojny został wyróżniony wysokimi odznaczeniami państwowymi m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim, Londyńskim Krzyżem Armii Krajowej (1988) oraz wieloma innymi odznaczeniami za prace zawodową i aktywność społeczną. Zmarł 15 stycznia 1997 roku w Kraśniku. Spoczywa na cmentarzu w Urzędowie. 

Biogram Bolesława Wyrostka opracowano na podstawie protokołów Zarządu i komisji Oddziału PTTK w Końskich oraz kronik i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w jego zbiorach, a także na podstawie relacji ustnych i dokumentów przekazanych w grudniu 2007 roku przez członka rodziny- siostrzeńca Stanisława Gajewskiego z Urzędowa ( w zbiorach autora). 


Opracował : Wojciech Pasek.