Andrzej Fajkosz (1927 - 2002)

Andrzej Fajkosz urodził się 18 czerwca 1927 roku w Sadku koło Szydłowca. Pochodził z rodziny nauczycielskiej. Był synem Heleny (ur. w 1889 roku w Sejnach , zm. w Końskich w 1958 r.) oraz Engelberta (1897-1972), znanego krajoznawcy i regionalisty. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Sadku.

W roku 1953 ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, odbierając jubileuszowy, dwutysięczny dyplom tej uczelni. Całe swoje dorosłe życie poświęcił Końskim. Pracował w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej będąc zastępcą przewodniczącego Powiatowej Komisji Planowania Przestrzennego. Następnie, aż do emerytury był kierownikiem Wydziału Planowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich. W większości dokumentów sprzed 1970 roku występował pod swoim pierwszym imieniem – Marian 

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1953 roku. W latach 1967-1979 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Oddziału PTTK w Końskich, a następnie do 2001 wiceprezesa tego Zarządu. W roku 1974 zdobył uprawnienia organizatora turystyki. Od połowy lat siedemdziesiątych aktywnie uczestniczył w pracach oddziałowej Komisji Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody. Wygłaszał referaty i odczyty podczas organizowanych corocznie przez tą komisję sympozjów naukowych. Był doskonale znany w koneckich szkołach, gdzie spotykał się z młodzieżą prowadząc prelekcje. W roku 1986 został Społecznym Opiekunem Zabytków, mając przypisaną opiekę nad Gloriettą należącą do zespołu pałacowego w Końskich. W roku 1992 zdobył kolejne uprawnienia - Instruktora Krajoznawstwa Regionu. W latach 1985-91 przewodniczył Komisji Inwentaryzacji Krajoznawczej przy koneckim PTTK, dokumentującej stan wszystkich obiektów zabytkowych na terenie powiatu koneckiego. Zabiegał o utworzenie w Końskich placówki muzealnej. Przyczynił się do powstania w roku 1978 regionalnej Izby Pamięci przy Oddziale PTTK, która ze względu na brak odpowiedniego lokalu po ośmiu latach funkcjonowania została zamknięta. Od 1985 roku był też członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Kielcach.

Prowadził działalność wydawniczą. Współpracował na co dzień z prasą lokalną : „Gazetą Konecką”, dwutygodnikiem „Odlewnik”, „Przeglądem Koneckim” i Tygodnikiem Koneckim”, publikując artykuły o treściach historycznych i krajoznawczych. Współredagował przewodniki turystyczne i informatory krajoznawcze, między innymi : „Przewodnik Końskie i okolice” ( Agencja JP Kielce, 1996), „Góry Świętokrzyskie. Szlak im. S. Malanowicza” (Agencja JP Kielce, 1995), „Ziemia Konecka. Przewodnik Turystyczny” (Agencja „JP” s.c. Kielce, 2000), „Końskie wczoraj i dziś” (WKC Warszawa, 1975), „Wczoraj i dziś stąporkowskich odlewni” (nakładem własnym OŻS Staporków, 1978).

Będąc na emeryturze odbywał wiele wycieczek krajoznawczych po regionie świętokrzyskim. Zwiedził także Londyn i kresy wschodnie, poszukując polskich korzeni w Wilnie i we Lwowie. Ostatnią swoją podróż zagraniczną odbył do Jordanii i Egiptu w 1999 roku. 

Za pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie nagradzany. Posiadał odznaczenia państwowe : Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski ( (1984) i Srebrny Krzyż Zasługi (1969) oraz liczne wyróżnienia resortowe i organizacyjne, m.in. : Odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1985), złotą Odznakę Za Opiekę nad Zabytkami (1986) , Medal Za Zasługi w Turystyce (1881), Odznakę Zasłużony Pracownik Rady Narodowej (1974), Odznakę Za Zasługi dla Kielecczyzny (1977), złotą Honorową Odznakę PTTK (1983), Odznakę Za Zasługi dla PTTK Województwa Kieleckiego (1985), Medal 50-lecia PTTK (2000), złotą Honorową Odznakę Turysta Ziemi Koneckiej (1996).

Zmarł 7 stycznia 2002 roku w Końskich i tam został pochowany w rodzinnym grobowcu z matką i ojcem.

Biogram Andrzeja Fajkosza został opracowany na podstawie protokołów Zarządu i komisji Oddziału PTTK w Końskich oraz kronik i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w jego zbiorach, a także na podstawie relacji ustnych i dokumentów udostępnionych w miesiącu listopadzie i grudniu 2007 r. przez przyjaciółkę rodziny Alinę Włodarczyk ( w zbiorach autora).


Opracował : Wojciech Pasek